Chi tiết câu hỏi

Một kho chứa 12 360l dầu. Lần đầu người ta lấy ra một phần tư số dầu, lần sau lấy tiếp ra một phần ba số dầu lấy lần đầu. Hỏi cả hai lần người ta lấy ra bao nhiêu lít dầu ?

401

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 3