Chi tiết câu hỏi

Ngày thứ nhất nhập kho 24180 kg gạo. Số gạo nhập kho ngày thứ hai gấp đôi số gạo nhập kho ngày thứ nhất. Hỏi cả hai ngày nhập kho tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

964

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 3