Chi tiết câu hỏi

Một cửa hàng có 21924 quyển vở. Người ta đã bán đi một phần ba số vở đó. Số vở còn lại đóng vào các gói mỗi gói có 6 quyển. Hỏi số vở còn lại đóng được bao nhiêu gói ?

2100

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 3