Chi tiết câu hỏi

Một cửa hàng có 38750kg xi măng, lần thứ nhất cửa hàng bán được một phần năm số xi măng đó, lần thứ hai cửa hàng bán được số xi măng gấp đôi lần thứ nhất. Hỏi sau hai lần bán, cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam xi măng?

435

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 3