Chi tiết câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD với ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi K là trung điểm của SB. Lấy hai điểm M, N lần lượt là trung điểm của AD và SC. Gọi $(\alpha )$ là mặt phẳng qua MN và song song với mp(ACK). Thiết diện của hình chóp cắt bởi mp$(\alpha )$ là hình gì?

291

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 11