Chi tiết câu hỏi

Chon hình chóp S.ABCD có ABCD là hình thang (BC // AD, BC < AD). Lấy điểm M bất kì trên AB. Gọi $(\alpha )$ là mặt phẳng qua M và song song với mp(SAD). Thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng $(\alpha )$ là hình gì?

217

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 11