Chi tiết câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành tâm O. Lấy điểm I trên đoạn thẳng OA. Mặt phẳng $(\alpha )$ đi qua I và song song với mp(SBD). Thiết diện của hình chóp cắt bởi $mp(\alpha )$ là hình gì?

241

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 11