Chi tiết câu hỏi

Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác ABC. Gọi G là trọng tâm của tam giác SAB. Tính tỉ số $\frac{{d(G,\,mp(SAC)}}{{d(B,\,mp(SAC))}}$.

151

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 11