Chi tiết câu hỏi

Cho tứ diện ABCD có đáy BCD là tam giác đều cạnh a. Hình chiếu của A trên mặt phẳng (BCD) trùng với trọng tâm G của tam giác BCD và $AG = a\sqrt 2 $. Tính khoảng cách từ G đến mp(ACD).

157

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 11