Chi tiết câu hỏi

Cho tứ diện ABCD có ba đường thẳng AB, BC, CD đôi một vuông góc ($B{\rm{D}} = 2{\rm{a}},\,C{\rm{D}} = a$). Tính độ dài đoạn vuông góc chung của AB và CD.

385

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 11