Chi tiết câu hỏi

Cho tứ diện đều ABCD cạnh a. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và CD.

354

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 11