Chi tiết câu hỏi

Cho tứ diện ABCD có $\Delta BC{\rm{D}}$ là tam giác đều cạnh a. Hình chiếu của A trên mặt phẳng (BCD) trùng với trọng tâm G của tam giác BCD và $AG = a\sqrt 2 $. Tính khoảng cách từ B đến mp(ACD).

333

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 11