Chi tiết câu hỏi

Biết 3 con vịt thì nặng hơn 3 con gà là 3kg, 3 con gà nặng hơn 1 con vịt 1kg. Hỏi con vịt nặng bao nhiêu ki-lô-gam? (Mỗi con gà, con vịt có số cân bằng nhau)

217

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 3