Chi tiết câu hỏi

Cho hai tập hợp A = {2 ; 4 ; 5 ; 1} và B = {3 ; 4 ; 8}. Tìm tập hợp A\B.

310

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 10