Chi tiết câu hỏi

Cho hai tập hợp P và Q khác tập rỗng và P không phải là tập con của Q. Trong các mệnh đề:
$\left( {P \cup Q} \right) \subset P$
$\left( {P \cap Q} \right) \subset P$
$P\backslash Q \subset P$
$P \subset \left( {P \cup Q} \right)$
mệnh đề nào sai.

347

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 10