Chi tiết câu hỏi

Cho $A = \left\{ {1;4;5} \right\}$ và $B = \left\{ {3;4;9} \right\}$. Tìm tập hợp là hợp của A và B.

301

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 10