Chi tiết câu hỏi

Cho A là tập hợp các học sinh lớp 10E, B là tập hợp học sinh giỏi lớp 10E, C là tập hợp học sinh khá lớp 10E và D là tập hợp các học sinh còn lại (gồm học sinh trung bình và yếu kém). Khi đó khẳng định nào trong các khẳng định sau là sai?

$A = B \cap C \cap D$, $A = B \cup C \cup D$, $C = A\backslash \left( {B \cup D} \right)$, $D = A\backslash \left( {B \cup C} \right)$.

349

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 10