Chi tiết câu hỏi

Cho hai tập hợp : $A = \left\{ {n \in N\left| {n \vdots 3} \right.} \right\}$ ; $B = \left\{ {n \in N\left| {n \vdots 9} \right.} \right\}$.

Trong các khẳng định:
$B \subset A$
$A \subset B$
$A = B$
$A \in B$
khẳng dịnh nào sai?

419

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 10