Chi tiết câu hỏi

Cho biết x là một phần tử của tập hợp A. Xét các mệnh đề sau:
$\left( I \right):x \in A$
$\left( {II} \right):\left\{ x \right\} \in A$
$\left( {III} \right):x \subset A$
$\left( {IV} \right):\left\{ x \right\} \subset A$
Tìm mệnh đề đúng.

413

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 10