Chi tiết câu hỏi

Nếu f(x) = 4x + 3 thì $f(x + 1) - f(x) = \,?$

249

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 10