Chi tiết câu hỏi

Cho tam giác ABC, AM là trung tuyến, G là trọng tâm. Gọi E và F theo thứ tự là trung điểm BG và CG. Hãy biểu diễn vectơ $\overrightarrow {GE} + \overrightarrow {GF} $ theo hai vectơ $\overrightarrow {AB} $ và $\overrightarrow {AC} $.

262

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 10