Chi tiết câu hỏi

Cho hai vectơ $\overrightarrow U \left( { - 2\,;3} \right)$ và $\overrightarrow V \left( {0\,;1} \right)$. Tìm toạ độ của vectơ $\overrightarrow {\rm{W}} = \overrightarrow U + \overrightarrow V $.

246

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 10