Chi tiết câu hỏi

Cho hai vectơ $\overrightarrow {AB} = \left( {1\,; - \,1} \right)$ và $\overrightarrow {CD} = \left( {2\,;a} \right)$. Tìm giá trị của a để hai vectơ $\overrightarrow {AB} $ và $\overrightarrow {CD} $ cùng phương với nhau.

317

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 10