Chi tiết câu hỏi

Cho vectơ $\overrightarrow a = \left( {2\,;3} \right)$ ; $\overrightarrow b = \left( { - \,1\,;0} \right)$ và $\overrightarrow c = \left( {3\,; - \,1} \right)$. Tìm tọa độ của vectơ $\overrightarrow d = 2\overrightarrow a - \overrightarrow b + \overrightarrow c $.

331

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 10