Chi tiết câu hỏi

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho M(2 ; 3) và $\overrightarrow {MN} = (8\,;3)$. Tìm tọa độ điểm N.

361

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 10