Chi tiết câu hỏi

Cho vectơ $\overrightarrow a = (2\,; - \,1)$ và $\overrightarrow b = (3\,;1)$. Phân tích vectơ $\overrightarrow c = (7\,; - \,1)$ theo hai vectơ $\overrightarrow a $ và $\overrightarrow b $.

217

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 10