Chi tiết câu hỏi

Cho hình vuông ABCD cạnh a. Tìm tập hợp điểm M thỏa mãn: $\overrightarrow {MA} \,.\,\overrightarrow {MC} = - \frac{{{a^2}}}{4}$.

337

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 10