Chi tiết câu hỏi

Cho hình vuông ABCD cạnh a. Tìm tập hợp điểm M thỏa mãn: $\overrightarrow {MA} \,.\,\overrightarrow {MC} + \overrightarrow {MB} \,.\,\overrightarrow {M{\rm{D}}} = {a^2}.$

534

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 10