Chi tiết câu hỏi

Cho hình vuông ABCD cạnh a. Tìm tập hợp điểm M thỏa mãn: $\left( {\overrightarrow {MA} + \overrightarrow {MB} + \overrightarrow {MC} } \right).\left( {\overrightarrow {MA} + \overrightarrow {MC} } \right) = {a^2}.$

323

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 10