Chi tiết câu hỏi

Cho tam giác ABC đều cạnh a.Tìm tập hợp điểm M thoả mãn: $2M{B^2} - M{C^2} = {a^2}.$

377

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 10