Chi tiết câu hỏi

Cho tam giác ABC.Tìm tập hợp điểm M thoả mãn: $\overrightarrow {MA} .\overrightarrow {MB} = \overrightarrow {MA} .\overrightarrow {MC} $.

342

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 10