Chi tiết câu hỏi

Cho tam giác ABC. Tìm tập hợp điểm M thoả mãn: $\overrightarrow {AM} \,.\,\overrightarrow {AB} = \overrightarrow {AB} \,.\,\overrightarrow {AC} $.

280

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 10