Chi tiết câu hỏi

Cho tam giác ABC đều nội tiếp trong đường tròn (O; R). Tính các tích vô hướng: $\overrightarrow {AB} \,.\,\overrightarrow {AC} \,,\,\overrightarrow {AB} \,.\,\overrightarrow {BC} \,.$

218

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 10