Chi tiết câu hỏi

Cho hình bình hành ABCD. Gọi M là điểm tuỳ ý. Chứng minh: $\overrightarrow {MA} \,.\,\overrightarrow {MC} - \overrightarrow {MB} \,.\,\overrightarrow {MD} = \overrightarrow {BA} \,.\,\overrightarrow {BC} .$

348

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 10