Chi tiết câu hỏi

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 3, AC = 4 và trung tuyến AD. Tìm điểm $E \in AC$ sao cho $BE \bot AD.$

319

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 10