Chi tiết câu hỏi

Giải phương trình:
$\sin 8x - \cos 6x = \sqrt 3 \left( {\sin 6x + \cos 8x} \right).$

244

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 11