Chi tiết câu hỏi

Giải phương trình:
${\sin ^2}x - 2\sin x\cos x - 3{\cos ^2}x = 0.$

259

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 11