Chi tiết câu hỏi

Giải phương trình:
${\sin ^3}x + \sin x\sin 2x - 3{\cos ^3}x = 0.$

306

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 11