Chi tiết câu hỏi

Phương trình $\cos 3x - 4\cos 2x + 3\cos x - 4 = 0$ có bao nhiêu nghiệm thuộc đoạn $\left[ {0;14} \right]$?

431

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 11