Chi tiết câu hỏi

Tìm ảnh của đường tròn (C): ${x^2} + {y^2} - 2{\rm{x}} + 4y + 1 = 0$ qua phép vị tự tâm A(1 ; 2), tỉ số k = -3.

374

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 11