Chi tiết câu hỏi

Một cửa hàng bán được 56 hộp kẹo và hộp bánh, trong đó số hộp kẹo bằng $\frac{4}{3}$ số hộp bánh. Hỏi cửa hàng bán được bao nhiêu hộp bánh?

275

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 4