Chi tiết câu hỏi

Choose the best answer.
Dat and I are in class 6A. … good friends.
A. I’m
B. We’re
C. You’re
D. They’re

158

Lượt xem

Môn Tiếng Anh Lớp 6