Chi tiết câu hỏi

Odd one out.
A. student
B. child
C. fine
D. teacher

186

Lượt xem

Môn Tiếng Anh Lớp 6