Chi tiết câu hỏi

What number has the pronunciation /tu:/. A. four
B. two
C. three
D. ten

238

Lượt xem

Môn Tiếng Anh Lớp 6