Chi tiết câu hỏi

Hai kho chứa 216 tấn thóc. Tìm số thóc ở kho thứ nhất, biết rằng số thóc ở kho thứ nhất bằng $\frac{3}{5}$ số thóc ở kho thứ hai.

295

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 4