Chi tiết câu hỏi

Which word has the sound /ɑː/?
A. name
B. and
C. pen
D. are

239

Lượt xem

Môn Tiếng Anh Lớp 6