Chi tiết câu hỏi

Which word has the sound /ɛ/?
A. pen
B. are
C. and
D. name

257

Lượt xem

Môn Tiếng Anh Lớp 6