Chi tiết câu hỏi

What number is it? /wʌn/
A. eight
B. ten
C. one
D. nine

225

Lượt xem

Môn Tiếng Anh Lớp 6