Chi tiết câu hỏi

Odd one out:
A. sofa
B. toilet
C. chair
D. table

260

Lượt xem

Môn Tiếng Anh Lớp 6