Chi tiết câu hỏi

Which word has the sound /ɑː/ ?
A. eraser
B. armchair
C. table
D. name

209

Lượt xem

Môn Tiếng Anh Lớp 6